วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

การออกหนังสืออนุญาตให้ชาวต่างประเทศประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

07.47 น.

นางสาวรจนา วงศ์ข้าหลวง ผู้อำนวยการสำนักยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้กำหนดกรอบการพิจารณาอนุญาตให้ชาวต่างประเทศประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ดังนี้ มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า มีความรู้ ความชำนาญ และสถานศึกษามีความจำเป็นต้องให้ปฏิบัติหน้าที่สอน มีผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ได้แก่ TOEFL,IELTS,TOEIC ยกเว้นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ ได้แก่ สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ ไอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และแคนาดา และผู้สอนภาษาต่างประเทศอื่นที่เป็นเจ้าของภาษา ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
             
ชาวต่างประเทศที่ประสงค์จะประกอบวิชาชีพครูในประเทศไทย แต่ยังไม่มีคุณสมบัติในการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สามารถขอหนังสืออนุญาตให้ชาวต่างประเทศประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ คนละ 2 ครั้ง ๆ ละ 2 ปี เท่านั้น และในกรณีที่ได้รับอนุญาตฯ ครบ 2 ครั้งแล้ว แต่ยังไม่มีคุณสมบัติในการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สามารถได้อีกเป็นครั้งที่ 3 โดยมีเงื่อนไขดังนี้เท่านั้น ชาวต่างประเทศต้องปฏิบัติการสอนอยู่ในสถานศึกษาเดียวกับการขออนุญาตฯ ครั้งที่ 2 และต้องแสดงหลักฐานว่าอยู่ระหว่างการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา ได้แก่ ผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภาโดยการทดสอบ หรืออยู่ระหว่างการศึกษาต่อให้ได้วุฒิปริญญาทางการศึกษา หากผู้ได้รับอนุญาตมีการประพฤติตนฝ่าฝืนจรรยาบรรณของวิชาชีพ หรือลาออกจากสถานศึกษาให้ถือว่าการอนุญาตดังกล่าวสิ้นสุด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โทร.022801728****************************************
ที่มาของข่าว/ สนง.ปชส.จ.ราชบุรี
ผู้ลงข่าว/  กาญจนา  สิมมา

ไม่มีความคิดเห็น: