วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

การขอขึ้นทะเบียนหน่วยงานหรือองค์กรที่ประสงค์ส่งผู้แทนเป็นกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดราชบุรี

07.42 น. 

นายสมชาย ลือเรืองสุวรรณ์ เจ้าพนักงานปราบปรามการทุจริตเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2554 มาตรา 103/12 กำหนดให้มีคณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัด ซึ่งมาจากการคัดเลือกกันเองของผู้แทนหน่วยงานหรือองค์กร 9 หน่วยงานหรือองค์กร ให้เหลือประเภทละหนึ่งคน

     
หน่วยงานหรือองค์กรใดมีคุณสมบัติและประสงค์ส่งผู้แทนเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดราชบุรี ให้แจ้งความประสงค์ขอขึ้นทะเบียน พร้อมส่งรายชื่อผู้แทนได้ที่สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดราชบุรี สถานีขนส่งจังหวัดราชบุรีแห่งที่ 2 ชั้น 2 ถนนเขาวัง-น้ำพุ ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร. 032-735679 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2556 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.ไม่เว้นวันหยุดราชการ


***********************************
ที่มาของข่าว/สนง.ปชส.จ.ราชบุรี
ผู้สงข่าว/  กาญจนา  สิมมา

ไม่มีความคิดเห็น: