วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 3 ตุลาคม 2556

07.53 น.

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดพิธี ขอความร่วมมือทุกภาคส่วน จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 3 ตุลาคม 2556 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ติดตั้ง ณ สถานที่เหมาะสม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้จากเว็บไซต์ www.gad.moi.go.th เมนูหลัก "งานสำคัญ” หัวข้อ "การจัดงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก"******************************************
ที่มาของข่าว/  สนง.ปชส.จ.ราชบุรี
ผู้ลงข่าว/  กาญจนา  สิมมา

ไม่มีความคิดเห็น: