วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เตรียมจัดเวที พูดจาหาทางออกประเทศไทย 108 เวทีทั่วประเทศ ใน 76 จังหวัด

09.00 น.

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เตรียมจัดเวที พูดจาหาทางออกประเทศไทย 108 เวทีทั่วประเทศ ใน 76 จังหวัด

นายสมพาศ นิลพันธ์ ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การจัดเวที พูดจาหาทางออกประเทศไทย จำนวน 108 เวทีทั่วประเทศ ใน 76 จังหวัด ๆ ละ 1-3 เวที ตามขนาดของจังหวัด รวม 100 เวทีและ กทม. จำนวน 8 เวที จะจัดขึ้นระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2556 ระยะเวลา 1 วัน โดยในช่วงเช้าจะมีการฉายวีดีทัศน์สร้างความเข้าใจร่วมกันของผู้เข้าร่วมเวที และวิทยากรเกริ่นนำความสำคัญของการพูดคุยกันในสังคม เพื่อแลกเปลี่ยน และรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วน นำมาสู่ข้อเสนอที่เป็นทางออกของประเทศ

และภาคบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อให้ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างกว้างขวาง โดยมีกติการ่วมกันว่าทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ไม่มีผิดไม่มีถูก ไม่มีการลงมติ ไม่มีแพ้ไม่มีชนะ ทุกความเห็นมีความหมายทุกคนทุกฝ่ายร่วมกันหาทางออกให้กับประเทศอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเปิดรับข้อคิดเห็นที่สะท้อนจากผู้ที่รับฟังการถ่ายทอดผ่านสื่อต่าง ๆ ด้วย การจัดเวที "พูดจาหาทางออกประเทศไทย”ในครั้งนี้มุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนในสังคมร่วมกันเผยแพร่แนวคิดที่จะช่วยกันสร้างเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นของประชาชนอย่างกว้างขวาง เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในเวทีพูดคุย (dialogue)เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในสังคม เกิดสังคมประชาธิปไตยที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืนสืบไป
************************************************************
ที่มาข่าว/สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: