วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2556

โครงการ “1 การให้ ได้ 2 เท่า”

28 ม.ค.56  เวลา 10.00 น.

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน เพื่อสนับสนุนการจัดโครงการฝึกอาชีพ และการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟูและสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแล ให้กลับตนเป็นคนดีคืนเด็กดีสู่สังคม ทั้งนี้ ผู้บริจาคสามารถนำมาหักเงินค่าลดหย่อนในการคำนวณภาษีได้สองเท่า แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ตามประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 541) พ.ศ.2551


สามารถสอบถามและเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกระทรวงยุติธรรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร.02-1416485 หรือที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี 032-373610-1 ในวันและเวลาราชการ

ไม่มีความคิดเห็น: