วันอังคารที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555

เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยภาควิชาพฤกษศาสตร์ "เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ครั้งที่ 5" ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2555 ณ คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท) มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในหลักการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช โดยให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้หลักและวิธีการในการเตรียมอาหารสำหรับเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การฟอกฆ่าเชื้อชิ้นส่วนพืชชนิดต่างๆที่จะทำการเพาะเลี้ยงในขวดทดลอง การย้ายชิ้นพืชลงในอาหารเพาะเลี้ยงใหม่ รวมทั้งหลักและวิธีการนำพืชที่ศึกษาออกจากขวดทดลอง โดยในการอบรมครั้งนี้ทางวิทยากรหวังให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบหลักและวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้นที่ถูกต้องทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

ผู้สนใจ สามารถลงทะเบียนได้แล้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป http://www.sc.mahidol.ac.th/scpl/ptc/INDEX.HTM

หรือสอบถามที่ โทร.0 201 5232

ไม่มีความคิดเห็น: