วันอังคารที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555

นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 13

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมงาน “โครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 13” ภายในงานพบกับการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบบรรยายและโปสเตอร์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้น ปีที่ 4 ทุกสาขาวิชาของคณะฯ ไม่ว่าจะเป็นสาขาชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ เคมี คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ฟิสิกส์ พฤกษศาสตร์ ธรณีศาสตร์ วิทยาศาสตร์การเกษตร ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ และสาขาเทคโนโลยีอาหาร ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2555 เวลา 08.30 น. – 17.00 น. ณ อาคารเรียนรวม (ตึกกลม) L 01 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

ไม่มีความคิดเห็น: