วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2555

เทศกาลองุ่นหวานและของดีดำเนินสะดวก

อ.ดำเนินสะดวก กำหนดจัดงาน "เทศกาลองุ่นหวานและของดีดำเนินสะดวก" ครั้งที่ 26 ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 23-25 มี.ค.2555 ณ วัดราษฎร์เจริญธรรม(วัดสุน) อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตร พัฒนาคุณภาพผลผลิต อนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยว

ไม่มีความคิดเห็น: