วันอังคารที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555

งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 7

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้การสนับสนุนของ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัด “การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน (วทท. เพื่อเยาวชน) ครั้งที่ 7” ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ภายใต้แนวคิด “เยาวชนวิทย์ คิด-เรียนรู้ อยู่กับธรรมชาติ” เพื่อเปิดโอกาสให้ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี นำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ให้แก่เยาวชนและผู้สนใจทั่วไป ตลอดจนสร้างเวทีสำหรับการแสดงความสามารถ และพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างเครือข่ายทางวิชาการ ระหว่างนักเรียน นิสิต นักศึกษา เยาวชน กับผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย และนักวิชาการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

ภายในงานพบกับกิจกรรม เสวนาทางวิชาการ จากผู้เชี่ยวชาญด้าน ดิน น้ำ อากาศ และ ทีม “รู้สู้ Flood” บรรยายพิเศษ โดย นักวิจัยชั้นนำ การนำเสนอผลงานวิจัย แบบบรรยาย และโปสเตอร์ นำเสนอหลักสูตร แนะแนวการศึกษาต่อ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนุกกับกิจกรรมเชิงปฏิบัติการต่างๆ ประลองความคิดทางวิทยาศาสตร์ กับ มินิ วิทยสัประยุทธ์

นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้สนใจเสนอผลงานสามารถสมัครลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ และส่งผลงานเพื่อร่วมนำเสนอภายในงานได้ทั้งแบบโปสเตอร์และแบบบรรยายโดยจะต้องส่งบทคัดย่อ (Abstract) ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2555 และขอเชิญร่วมชมผลงานทางวิชาการของน้องๆ นักเรียน นิสิต นักศึกษา พร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษ และชมนิทรรศการ ได้ในวันและเวลาดังกล่าว


สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 02-392-4021 ต่อ 2314 ,2316, 2318
เว็บไซต์ http://stt4youth.ipst.ac.th

ไม่มีความคิดเห็น: