วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2554

สัมมนาโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ภาษา

วันที่ 4 ส.ค.54 เวลา 13:18 น. สนง.วัฒนธรรมจ.ราชบุรี กำหนด ประชุมสัมมนาโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการใช้ภาษาแก่สื่อมวลชนทุกแขนกในจ.ราชบุรี ในวันที่ 16 ส.ค.54 ระหว่างเวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสน.บริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 6 ชั้น 2

ไม่มีความคิดเห็น: