วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2554

แจ้ง "บุคคลไร้รากเหง้า" รีบขึ้นทะเบียน

13:36 น. จังหวัดราชบุรี กำหนดให้ "บุคคลไร้รากเหง้า"  ซึ่งหมายถึงบุคคลซึ่งไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้งตั้งแต่เยาววัย ไม่มีเอกสารทะเบียนราษฎรและไม่มีเลขประจำตัว 13 หลัก เกิดในประเทศไทย หรือเป็นผู้เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยก่อนวันที่ 18 ม.ค.2548 ให้ไปดำเนินการลงทะเบียนแจ้งชื่อที่อยู่ได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเองอยู่  หรือที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ราชบุรี ภายในวันที่ 30 มิ.ย.2554 เพื่อบันทึกข้อมูลขึ้นทะเบียนต่อไป สอบถามรายละเอียด โทร.0-3233-7620, 0-3232-6821

ไม่มีความคิดเห็น: