วันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2554

ประชุมติดตามประเมินผลโครงการอนุรักษ์ลุ่มแม่น้ำแม่กลอง

15:20น. สนง.ทรัพยากรน้ำภาค 7 กำหนดประชุมการติดตามประเมินผลโครงการอนุรักษ์ลุ่มแม่น้ำแม่กลอง ครั้งที่2 ในวันที่ 22 เม.ย 54 เวลา 10:00น. ณ ห้องประชุมสนง.ทรัพยากรน้ำภาค 7 จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: