วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2554

"วัฒนธรรมสงกรานต์ไทยมอญ ลุ่มน้ำแม่กลอง"

10:05น. สนง.วัฒนธรรมจ.ราชบุรี ร่วมกับ อบจ.ราชบุรี อบต.บ้านม่วง จัดงาน "วัฒนธรรมไทยมอญ ลุ่มแม่น้ำแม่กลอง" เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีมอญให้คงสืบไปและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนมอญต.บ้านม่วง ในวันที่ 16 เม.ย. 54 เวลา08:00น. ณ วัดม่วง ต.บ้านม่วง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: