วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น

16:54 น. วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้นรุ่นที่88 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2554 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-31 มี.ค.54 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี โทร. 0-3232-1903 ต่อ 112

ไม่มีความคิดเห็น: