วันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2554

อุปสมบทพระภิกษุสามเณรเฉลิมพระเกียรติ ปี54

9:35น. สนง.วัฒนธรรมจ.ราชบุรี กำหนดจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรเฉลิมพระเกียรติ ปี54ขึ้นระหว่างวันที่ 25-30 เม.ย 54 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และเป็นการส่งเสริมเด็ก เยาวชนและประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยกำหนดพิธีบรรพชาอุปสมบทในวันที่25 มี.ค 54 เวลา13:00น. ณ วัดเขาวัง อ.เมือง จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: