วันเสาร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2554

โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา

12:08 น. อบจ.ราชบุรีขอเชิญร่วมกิจกรรม "โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา" วัตถุประสงค์เพื่อก่อสร้าง ซ่อมแซม ที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ยากจน โดยร่วมเสนอชื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ยากจนในเขตพื้นที่เข้าร่วมคัดเลือก, ร่วมบริจาคเงินเพื่อจัดหาที่ดินและสิ่งอำนวยความสะดวก, ร่วมบริจาคที่ดินเพื่อก่อสร้างบ้านให้ผู้ด้อยโอกาสฯ ,ร่วมสละแรงงานในการก่อสร้างบ้าน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักงานปลัด อบจ.ราชบุรี โทร.0-3233-8601

ไม่มีความคิดเห็น: