วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2556

จ.ราชบุรี ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กติดเกม

19.20 น.

สำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กำหนดดำเนินการโครงการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กติดเกม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงวัฒนธรรมและผู้ปฏิบัติหน้าที่ในระดับพื้นที่ให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในเครื่องมือ กลไก และระบบการเฝ้าระวังปัญหาเด็กติดเกม รวมถึงประสานงานเพื่อแสวงหาเครื่องมือและบูรณาการกระบวนการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้มอบหมายให้จังหวัดราชบุรีเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้แก่จังหวัดภาคกลาง จำนวน 25 จังหวัด ระหว่างวันที่ 18-20 เมษายน 2556 ณ โรงแรมแพรวอาภา เพลส จังหวัดราชบุรี
ข้อมูลจาก....
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: