วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2556

จ.ราชบุรี สรุปสถานการณ์ 7 วันอันตราย ช่วงสงกรานต์ มีผู้เสียชีวิต 4 ราย

19.28 น.

จังหวัดราชบุรี ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556 โดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมดำเนินการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยปฏิบัติการเข้มข้นในช่วง 7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2556 มีการตั้งจุดตรวจ/ด่านตรวจ จำนวน 20 จุด จุดบริการประชาชน จำนวน 112 จุด และดำเนินการมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น มีพาหนะถูกเรียกตรวจ 63,309 คัน ถูกดำเนินคดี 4,956 ราย
      สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุตั้งแต่วันที่ 11 – 17 เมษายน 2556 จังหวัดราชบุรีเกิดอุบัติเหตุ 59 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 60 ราย เสียชีวิต 4 ราย เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2555 อุบัติเหตุเกิดลดลง 12 ครั้ง ผู้บาดเจ็บลดลง 13 คน แต่ผู้เสียชีวิต 4 รายเท่ากัน สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากมอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย รองลงมา คือ เมาสุรา และตัดหน้ากระชั้นชิด รถที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ มอเตอร์ไซค์ เกิดบนถนน อบต./หมู่บ้าน มากที่สุด ช่วงเวลาที่เกิดเวลา 16.01 – 20.00 น. มากที่สุด และช่วงอายุที่บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุด คือ อายุต่ำกว่า 20 ปี
       
 
 
 
 
 
ข้อมูลจาก...
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: