วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

โครงการศูนย์การเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมสำหรับเยาวชน ภาค 7 จ.ราชบุรี

19.45 น.

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และศาลเยาวชนและครอบครัว ภาค 7  กำหนดจัดโครงการศูนย์การเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมสำหรับเยาวชน ภาค 7 จ.ราชบุรีขึ้น ในวันที่ 26-29 ก.ค.55 ณ วัดเขาวัง อ.เมือง จ.ราชบุรี เพื่อให้เยาวชนที่ถูกกล่าวหาว่าทำความผิด ได้เข้าถึงหลักธรรมอันเป็นหนทางสู่การปฏิบัติที่ดีงามต่อไป 

ไม่มีความคิดเห็น: