วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

โครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

14:27น. สนง.กกต.กำหนดให้มีการเลือกตั้งทั่วไป ในวันที่ 3 ก.ค. 54 สนง.กกต.ประจำจ.ราชบุรีได้จัดทำโครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจ.ราชบุรี เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริตและเที่ยงธรรม ในวันที่ 20 พ.ค. 54 เวลา 10:00-12:00น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 (อาคารใหม่) อบจ.ราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: