วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

โครงการเรียนเทียบโอนประสบการณ์

14:20น. เทศบาลเมืองราชบุรี ร่วมกับ วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี เปิดรับสมัครน.ศ.เข้าเรียนตามหลักสูตรปวช. และหลักสูตรปวส. การเรียนระบบเทียบโอนประสบการณ์ ภาคเรียนที่1/54 ในโครงการเทียบโอนประสบการณ์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และมีวุฒิการศึกษาสูงขึ้น ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเรียนเพื่อเทียบโอนประสบการณ์ ให้ยื่นใบสมัครได้ที่ ณ กองการศึกษา สนง.เทศบาลเมืองราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: