วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ประชาสัมพันธ์ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคและเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

16:25น สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่4 จ.ราชบุรี ได้กำหนดจัดทำโครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคและเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในแหล่งท่องเที่ยว ในวันที่ 7 มิ.ย. 2554 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อ.เมือง จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: