วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

17:05น. วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรุ่นที่88 ปีการศึกษา54 และเปิดรับสมัครหลักสูตรปวช. ภาคเรียนที่1 ปี54 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: