วันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2554

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคคลากร

16:18น. สนง.สาธารณสุข จ.ราชบุรี ได้กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยาภาพในการป้องกัน
ควบคุมโรคไข้วัดใหญ่และโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ ในวันที่ 31 มี.ค 54 ณ ห้องประชุมราชาวดี
โรงแรมโกดเด้นซิตี้ จ.ราชบุรี เวลา 8:30น.

ไม่มีความคิดเห็น: