วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2554

รับสมัคร กกต. ประจำองค์กรปกครองท้องถิ่น

13:07น. คณะกรรมการสรรหาสนง.กกต.จ.ราชบุรีมีมติในการประชุมครั้งที่3/2554 เมื่อวันที่16มี.ค54 เห็นชอบให้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกกต.ประจำเทศบาลต.สวนผึ้ง และเทศบาลต.บ้านชัฏป่าหวาย อ.สวนผึ้ง ระหว่างวันที่ 28 มี.ค - 1 เม.ย54 เวลา08:30น.-16:30น. ณ สนง.กกต.จ.ราชบุรี สนง.เทศบาลต.สวนผึ้ง และสนง.เทศบาลต.บ้านชัฏป่าหวาย

ไม่มีความคิดเห็น: