วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ประชุมประเมินผลโครงการอนุรักษ์ลุ่มน้ำแม่กลอง

15:35 น. คณะกรรมการลุ่มน้ำแม่กลอง กำหนด การประชุมประเมินผลโครงการอนุรักษ์ลุ่มน้ำแม่กลองเฉลิมฉลอง 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่1/2554 ในวันที่ 25 ก.พ.54 เวลา 10
00 น. ณ ห้องประชุมสนง.สิ่งแวดล้อมภาคที่8 อ.เมือง จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: