วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

มสธ.เปิดรับสมัครนักศึกษา ป.โท

21:06 น. ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เขต 8 จังหวัด (เพชรบุรี ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และประจวบคิรีขันธ์) "เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2554" สาขา ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาการจัดการ นิติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขภาพ พยาบาลศาสตร์ เศรษฐศาสตร์  มนุษยนิเวศศาสตร์ รัฐศาสตร์ ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่บัดนี้-15 ม.ค.2553 สอบถามรายละเอียด โทร.0-3241-9284-50 ต่อ 122,123,124,125,126 เว็บไซต์ http://www.stou.ac.th/

ไม่มีความคิดเห็น: