วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

อบรมและศึกษาดูงาน อบจ.ราชบุรี

12:00 น. อบจ.ราชบุรี กำหนดพิธีเปิดการอบรมและศึกษาดูงานด้านการพัฒนา บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และการส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ของชุมชนท้องถิ่น ในวันที่ 22 พ.ย.53 ณ ห้องประชุมใหญ่อบจ.ราชบุรี ชั้น 4 เวลา 08.30 น.

ไม่มีความคิดเห็น: