วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ประชุมสภาเทศบาลเมืองโพธาราม สมัยสามัญ สมัยที่4

15:30น. สภาเทศบาลเมืองโพธาราม กำหนดประชุมสภาเทศบาลเมืองโพธาราม สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี53 ในวันที่ 26 พ.ย.53 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองโพธาราม ชั้น 3

ไม่มีความคิดเห็น: