วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2553

กทช.กำหนดประชุมรับฟังความคิดเห็น

17:45 น. กทช.กำหนดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ "ร่างประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกอบกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ชั่วคราว (กิจการโทรทัศน์ที่มีการบอกรับสมาชิก) และหลักเกณฑ์การประกอบกิจการบริการชุมชนชั่วคราว(วิทยุกระจายเสียงชุมชน)" ในวันอังคารที่ 13 ก.ค.53 เวลา 08:30-16:30 น.ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทัลเวิด์ล กรุงเทพฯ  ลงทะเบียนประชุมที่ โทรสาร.0-2271-0578 หรืออีเมล์ broadcasting_ntc@hotmail.com ตั้งชื่อ file "ลงทะเบียนรับฟังความคิดเห็นหลักเกณฑ์การประกอบกิจการ (เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง)

ไม่มีความคิดเห็น: